Til innholdet

Fjord Line skal imøtekomme alle miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter

Fjord Line er en bærekraftig virksomhet. Vi skaper gode økononomiske resultater og arbeider kontinuerlig med å redusere miljøbelastningen gjennom hele verdikjeden. Skipene våre er blant de første verden i sin størrelse som seiler på langt mer miljøvennlige løsninger en tradisjonell tungolje. I 2017 fastsatte Fjord Line konkrete og ambisiøse mål for hvordan konsernet skal videreføre det gode arbeidet, for å bidra til et bedre samfunn.

Samfunnsansvar (CSR)

Fjord Line er i dag en arbeidsgiver med rundt 900 ansatte. Vår definisjon av en bærekraftig virksomhet er at det vi planlegger og gjennomfører skal være i tråd med våre etiske retningslinjer, samt ha en utforming som er forankret i en ansvarlig og langsiktig tankegang.

Code of Conduct

I rederiet har vi nylig samlet oss rundt en revidert Code of Conduct, vår "regelbok" som beskriver hvilke forventninger rederiet og eierne har til våre medarbeidere. Det handler om hva vi gjør hver dag – i relasjon til kunder, leverandører, interessenter og hverandre. Vår Code of Conduct skal sikre at vi alltid presterer på høyest mulig nivå, på en profesjonell måte som legger grunnlaget for hvordan vi oppfattes av omverdenen. Våre sett av regler er noe vi skal leve opp til hver dag. De sikrer at samtlige i Fjord Line tar riktige og profesjonelle beslutninger som beskytter Fjord Lines merkevare i dag og i morgen.

Code of conduct brosjyre

Fjord Line har genuint forpliktet seg til å imøtekomme alle miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter som hører inn under driften av n bærekraftig virksomhet. Målsetningen er at bærekraften skal være til stede i alt vi gjør, alt i fra hvordan vi møter våre kunder, til hvordan vi minimerer belastninger på miljøet i alle våre prosesser.

Teknologisk forsprang

Allerede i 2013 innledet Fjord Line en solid satsning på flytende naturgass (LNG), på cruiseskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord. Skipene er de første i hele verden i sin størrelse som seiler på «single fuelled LNG engine» – en langt mer miljøvennlig løsning enn radisjonell tungolje. LNG eliminerer blant annet alle svovelutslipp, gir 92 prosent reduksjon av NOx-utslipp og 98 prosent reduksjon av partikler. Fjord Line har også tatt i bruk et nytt LNG-fyllingsanlegg som eliminerer risiko for forurensning. Anlegget sørger for at skipene kan ta imot større mengder drivstoff på kortere tid, og metoden gir ikke spill under bunkring. Her er det også verdt å nevne at skipene er utstyrt med et avfalls- og gjenvinningssystem som omdanner spillvarme fra eksosgass til dampgenerert elektrisitet.

LNG
Foto: Kimm Saatvedt (Palookaville)

Fjord Line ønsker å være en foregangsbedrift hva gjelder å ta i bruk miljøvennlig teknologi som minimerer utslipp. Vi slipper i dag ikke ut avfallsvann i havet, vi benytter oss ikke av giftige bunnstoffer og vi jobber målrettet med å minimere forbruket av vann og kjemikalier i virksomheten.

Vi har også startet jobben med framtidens avfallshåndtering, som i all hovedsak vil gå ut på å holde mengden avfall på et absolutt minimum, samt legge til rette for høy grad av gjenvinning og gjenbruk. For samtlige fartøy eksisterer det planer for avfallshåndtering. Metall, glass, papir, kartonger, aluminiumsbokser, plast, frityravfall, bioavfall, farlig avfall, energiavfall, treavfall og elektronikk gjenvinnes.

Fuelling av LNG fra eget anlegg i Risavika (Stavanger).
Foto: Allegro

Innkjøp

Fjord Line har gjennom årene skaffet seg god oversikt og nedtegnet prinsippene som styrer rederiets innkjøps- og anskaffelsesprinsipper. De nye innkjøpsprinsippene vil i størst mulig grad belønne sentrale CSR-faktorer som miljø og likestilling. Fjord Line jobber kontinuerlig med oppdatering og revidering av våre etiske retningslinjer overfor leverandører, samt vårt program for leverandørgranskninger. Hensikten er at vi på en treffsikker måte skal kunne følge opp hvordan våre leverandører skjøtter sin virksomhet med hensyn til bærekraftsprinsippet. Dette skal gjøre oss bedre i stand til å prioritere for eksempel miljøtilpassede produkter og løsninger i våre anskaffelser.

Arbeidsmiljø

Trivsel på arbeidsplassen og en sunn livsstil er viktige faktorer for framgang i arbeidet. Gjennom godt lederskap skapes en åpen, kreativ, trygg og trivelig atmosfære der medarbeidernes arbeidsinnsatser blir lagt merke til. Fjord Line vil fremme trivsel, velvære og en sunn livsstil gjennom å oppmuntre til og støtte meningsfulle fritidsaktiviteter.

Sikkerhet i høysetet

Fjord Line har ansvar for både gjestenes og medarbeidernes sikkerhet om bord. Rederiets fremste prioritet er derfor å skape en trygg reise for hver kunde. Gjennom internasjonale regelverk som SOLAS, STCW, ISM, MARPOL og ISPS, samt samarbeid med ulike myndigheter, drives et systematisk arbeid for å identifisere potensielt risikable situasjoner, og i størst mulig grad unngå ulykker. Personalets kompetanse og innsats er avgjørende for sikkerhetsarbeidet. For å vedlikeholde og forbedre sikkerhetskompetansen, gjennomføres det kontinuerlig trening av om bord-personell.

Fjord Lines målsetning er at alle gjester og medarbeidere skal kjenne seg trygge både om bord på skipene og i terminalene. Sikkerhetsarbeidet bygger på at den operative fartøysdriften forankres i de til en hver tid gjeldende nasjonale og internasjonale regelverk og standarder, samt i en nøyaktig egenkontroll og tilsyn fra myndigheter. Prosesser og rutiner utvikles fortløpende via rederiets sikkerhetsstyring.

Sikkerhet om bord
Foto: Tuva Skare

I løpet av 2017 gjennomførte Fjord Line totalt 238 sikkerhetsøvelser om bord på våre fire fartøy. Hver uke gjennomføres brann- og rømnings-, livrednings- og førstehjelpsøvelser på samtlige fartøy. I tillegg kommer ulike spesialøvinger med varierende frekvens, samt såkalte storøvinger på hvert fartøy (gjennomsnittlig 3 ganger i året). Da deltar også sjøredningstjenesten, politiet, antiterrorstyrker og ulike nasjonale innsatsstyrker.

Vi samarbeider løpende med ulike tjenester som sjøredning, brann, politi, toll og grensevakt for raskt og effektiv å få adekvat informasjon ved eventuelle krisetilfeller. I tilknytning til øvelser foregår blant annet trening av grensevaktenes fartøy- og helikopterenheter.

Sikkerhetsorganisasjonen om bord

Fartøyets øverstkommanderende er hovedansvarlig for sikkerheten om bord og hvert eneste besetningsmedlem har en tildelt oppgave i sikkerhetsorganisasjonen. Besetningen er inndelt i grupper med ulike ansvarsområder, slik som rømning, evakuering, førstehjelp, brann og informasjon. Det er obligatorisk for alle ansatte å delta i sikkerhetsøvelser. Fartøyets sykerom er utrustet for å håndtere akutte sykdomstilfeller, og alltid bemannet av utdannet helsepersonell. Landorganisasjonen har en kriseberedskapsplan for krisesituasjoner og kan bistå fartøyene med å ta hånd om passasjerer, besetning, miljø og frakt.

Sikkerheten om bord kontrolleres daglig. Skandinaviske sjøfartsmyndigheter gjennomgår fartøyene, kontrollerer sikkerhetsrutinene og skipenes sikkerhetsmessige tilstand minst én gang i året.

Lastingen av bildekk er strengt kontrollert, og under reisen kontrolleres både bildekk og de offentlige områdene kontinuerlig gjennom kameraovervåkning og av ordinære patruljer fra sikkerhetsvaktene om bord.